בקשה לקבלת מלגה

**הטופס מנוסח בלשון זכר, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.

טרם מילוי הטופס, נא קרא בעיון את ההנחיות ואת הדגשים.

דגשים ומידע חשוב על המלגה

 1. המלגה מיועדת לקורסים להכשרה מקצועית בפיקוח משרד העבודה בלבד.
 2. המלגה אינה מלגה מלאה אלא חלקית (אחוזים מגובה שכר הלימוד). גובה המלגה יקבע בהתאם לקריטריונים קבועים מראש וכן בהתאם לתקציב הקיים.
 3. ניתן להגיש בקשה לקבלת מלגה עבור קורס עד 3 ימים לפני מועד פתיחת הקורס. בקשות שיוגשו לאחר מכן, יועברו לוועדת חריגים לבדיקה.
 4. כל בקשה עבור מלגה הינה ספציפית לקורס ותקפה עד לתאריך הפתיחה בלבד. אם נמצאת זכאי למלגה אך לא נרשמת לקורס אליו הגשת את הבקשה, תצטרך להגיש בקשה חדשה עבור הקורס הבא.
 5. על מנת להירשם לקורס יש להסדיר את התשלום טרם מועד הפתיחה. ניתן לחכות ולהסדיר תשלום רק לאחר קבלת המלגה, אולם אם התשלום שנותר לא יוסדר בזמן הזכאות למלגה תישלל.
 6. המלגה תתקזז עם מחיר הקורס הסופי והזכאי ישלים את ההפרש בלבד.
 7. מספר המלגות מוגבל. המכללה אינה מתחייבת לספק מלגות לכל המבקשים, אלא רק לעומדים בתנאים לקבלת המלגה ורק במסגרת התקציב הקיים.

הנחיות למילוי הטופס

 1. עליך למלא את הפרטים שלך באופן מדויק. אם חל שינוי בפרטים שמסרת, עליך לעדכן את המכללה בהקדם האפשרי.
 2. הקפד לצרף לטופס הבקשה את המסמכים ואת האישורים הנדרשים.
 3. בקשה שלא תמולא כראוי תידחה על הסף ולא תטופל.
 4. מועד הגשת הבקשה עבור מלגה הינו עד 3 ימים טרם פתיחת הקורס.

פרטים אישיים

פרטי התקשרות

פרטי הקורס עבורו הינך מבקש מלגה

עמידה בתנאים עבור קבלת מלגה

בקשה למלגה בשל היעדר הכנסה/חלקיות משרה

בקשה למלגה בשל אחוזי נכות

אנא מלא עמוד זה רק אם הינך מבקשת מלגה מהסיבה הכתובה מעלה

הצהרת מגיש הבקשה

 • אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמילאתי נכונים.
 • ידוע לי כי אם אהיה זכאי למלגה ויתגלה כי מסרתי פרטים לא נכונים, זכאותי למלגה תישלל ויהיה עליי לשלם למכללה את המחיר המלא לקורס.
 • ידוע לי כי מחובתי לעדכן את המכללה בכל שינוי שחל בפרטים שמסרתי.
 • ידוע לי כי הזכאות למלגה אינה תלויה רק בתנאים האישיים שלי, אלא בגורמים נוספים כגון, תקציב, מספר המלגות שברשות המכללה ועוד.
 • ידוע לי כי המכללה אינה מחויבת לאשר לי את המלגה, גם אם סיפקתי את כל האישורים הנדרשים.
 • ידוע לי כי אין כפל מלגות ואם אקבל מלגה לקורס מגורם נוסף, יהיה עליי לעדכן את המכללה בהקדם האפשרי ולשלם את מלוא הסכום עבור הקורס.
 • ידוע לי כי המלגה היא אישית ולא ניתן להעבירה לאדם אחר או לקורס אחר.
 • אני נותן את הסכמתי המפורשת לקבלת הודעות שונות באמצעות טלפון, הודעות או דוא"ל בנוגע למלגה ולקורס זה.
 • ידוע לי שעם הודעה על הזכאות למלגה, יהיה עליי לשלם את חלקי למכללה באופן מיידי.